Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONCERTU / IMPREZY

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzania. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymieniony powyżej.

Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na bilecie, tablicy ogłoszeń lub w obu ww. miejscach jednocześnie do tego co następuje:

KAŻDY RODZIC PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE DZIECKO, PROSIMY O PILNOWANIE DZIECI PODCZAS CAŁEJ IMPREZY.

1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie koncert/impreza.
2. Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych.
3. Uczestnik koncertu/imprezy obowiązany jest ww. przedmioty złożyć za pokwitowaniem we wskazanym przez organizatora depozycie.
4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać posiadacza biletu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie/imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
5. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
6. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą na jaką opiewa bilet.
7. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
8. Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadaczowi biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba.
9. Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, broni, posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników koncertu/imprezy.
10. Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie lasera punktowego.
11. Posiadacz biletu (uczestnik imprezy) oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.
12. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
13. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa się koncert/impreza jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z koncertem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
14. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
15. Kupujący bilet narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas imprezy, mogą doprowadzić do ataku epilepsji
16. Podczas imprezy będzie używany dźwięk o dużej mocy. W związku z powyższym wskazane jest aby kupujący przyniósł ze sobą „stopery”
17. Kupujący bilet zobowiązuje się nie wchodzić z napojami w opakowaniach szklanych na teren, gdzie będzie odbywać się impreza.
18. Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas koncertu/imprezy.
19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
20. Na podstawie art.16 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 roku funkcjonariusze służb ochrony/porządkowych uprawnieni są do:
– sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
– legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt.9 niniejszego regulaminu (art.14 ust.2 ww. ustawy)
– w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo zakłócania przez te osoby, wezwania do opuszczenia terenu imprezy masowej,
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia
– wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte
21. Posiadacz biletu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się koncert/impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
22. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.
23. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren koncertu/imprezy po opuszczeniu terenu nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie.
24. Uczestnik imprezy zobowiązany jest aby w każdym momencie posiadać przy sobie bilet do kontroli.